Архів журналу
2005    1 2 3 4 5 6
2010    1 2 3 4 5 6
2011    1 2 3 4 5 6
2012    1 2 3 4 5 6
2013    1 2 3 4 5 6
2014    1 2 3 4 5 6
2015    1 2 3 4 5 6
2017    1 2 3 4
2018    1 2 3 4
Автошляховик України 01'2018

1'2018

Обкладинка

У НОМЕРІ


АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТРедзюк А. М., Агеєв В. Б., Устименко В. С., Волков О. Ф., Лесик О. С., Колобов К. С., Ричок С. О., Волков Р. О., Котельницький Д. О.
Вибір міжкалібрувального інтервалу
Анотація. Проаналізовано нормативно-правові підстави щодо калібрування засобів вимірювальної техніки та випробувального устатковання, запропоновано методику з прикладом розрахунку міжкалібрувального інтервалу, розглянуто деякі питання щодо його оптимізації.
Ключові слова: калібрування, міжкалібрувальний інтервал, методика, розрахунок, встановлення.

Annotation. Analysis of normative-and-legal documents related to calibration of measuring devices and testing equipment was conducted; a methodology with an example of calculating between-calibration period was proposed; some issues of its optimisation were considered.
Keywords: calibration, between-calibration period, methodology, calculation, determination.

Брегіда Ф. М., Данько А. І., Мержиєвський В. В., Пінчук В. А., Пономарьова Ю. О., Риндін Ю. В.
Про класифікацію колісних транспортних засобів категорії L
Анотація. Запропоновано згармонізовану із законодавством Європейського Союзу класифікацію колісних транспортних засобів категорії L, які підлягають затвердженню типу.
Ключові слова: категорії, підкатегорії, критерії, урухомник (електричний, теплова машина, інерційний, гібридний (мікрогібридний, середньогібридний, повногібридний, плагін-гібридний, плагін-гібридний зі збільшеним запасом ходу)), колісний рушій, електричний транспортний засіб, напруга високовольтна

Annotation. A new classification of L-category vehicles needed to be approved is proposed, harmonized with European Union legislation.
Keywords: categories, subcategories, criteria, propulsion (electric engine, heat engine, flywheel, hybrid (microhybrid, hybrid, plug-in hybrid, range extender battery)), weeled running gear, electric vehicle, high voltage.

Ковбасенко С. В., Голик А. В., Петренко В. Г., Гутаревич С. Ю.
Визначення раціональних під-параметрів регулятора газодизельної мікропроцесорної системи живлення
Анотація. Проаналізовано вплив складових ПІД-регулятора газодизельної мікропроцесорної системи живлення на час впорскування газу електромагнітними форсунками в умовах експлуатації.
Ключові слова: дизель, газодизель, стиснений природний газ, ПІД-регулятор.

Annotation. The article analyzes the influence of the components of the PID regulator of the diesel gas microprocessor system on the gas injection time by injectors under exploitation conditions.
Keywords: diesel engine, gas diesel engine, CNG, PID regulator.

Галузевий словник
Із метою вдосконалення національної терміносистеми в галузі та водночас для узгодження її з міжнародними термінами пропонуємо автотранспортній спільноті розпочати роботу над укладанням галузевого тлумачно-перекладного словника.
Зауваги та пропозиції до проекту просимо надавати в редакцію на е-мейл ikopanytsya@insat.org.ua з темою «Галузевий словник».

Пожидаєв С. П.
Уточнення поняття моменту сили у механіці
Анотація. Отримано уточнене визначення моменту сили. Його застосування усуває суперечність у Міжнародній системі одиниць SІ. Встановлено, що одиницею моменту сили є Н·м/рад, а одиницею коефіцієнта, який пов?язує значення сили і моменту від неї, м/рад. Показано, що поняття “плече сили” не має відношення до визначення моменту сили.
Ключові слова: Міжнародна система одиниць SI, енергія, робота, момент сили, формула розмірності.

Annotation. A refined definition of the concept at the moment of force is obtained. Its application eliminates the contradiction existing in the Іnternational System of Units (SI).
It is established that the unit of the force moment is N·m/rad, and the unit of the coefficient, which connects of force and torque, is m/rad. It is shown that the concept of “shoulder strength” has no relation to the determination of the moment of force.

Keywords: Іnternational System of Units (SI), energy, work, force moment, dimensional formula.

Мнацаканян М. В., Данилова Т. Г., Назаренко М. Б., Кузьмич В. П.
Формування транспортної мережі індустріального центру на базі методів імітаційного моделювання
Анотація. Розглянуто проблему створення нової системи управління процесом функціювання сітілогістичної системи промислового центру в режимі реального часу. Проведено аналіз розвитку існуючих архітектурних форм ЛЕРМО, виявлено їхні основні характеристики. Як шлях підвищення ефективності управління процесом функціювання сітілогістичної системи промислового центру в режимі реального часу обґрунтовано необхідність формування раціональних маршрутів руху на основі імітаційної моделі.
Ключові слова: сітілогістична система, лінійні елементи районів муніципальних утворень (ЛЕРМУ), математична модель, циклічний транспортний каркас.

Annotation. The problem of creating a new system for managing the process of functioning of the sitylogical system of an industrial center in real time is considered. The analysis of the development of existing architectural forms of LEDMF is made and their main characteristics are identified. The necessity of forming rational traffic routes based on the simulation model as a way of increasing the efficiency of managing process functioning sitylogical system of the industrial center in real time
Keywords: sitylogical system, linear elements of districts of municipal formations (LEDMF), mathematical model, cyclic transport frame.

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ


Маковська Ю. А.
Модель визначення ціни довгострокового контракту на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг
Анотація. Розглянуто проблему обґрунтування ціни довгострокового контракту на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг (ДККП). Проаналізовано сучасний стан інструментарію обґрунтування ціни ДККП: модель, що спирається на поняття дискретного стану дорожнього покриття, і модель на основі економічної теорії агентства. Дане математичне формулювання запропонованої авторами імітаційної моделі обґрунтування ціни ДККП на основі залежних від пори року експертних оцінок ймовірностей виникнення дефектів дорожнього покриття і можливості використання з певною імовірністю різних методів ліквідації дефектів, що відрізняються потребою в ресурсах.
Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження полягають у застосуванні імітаційної моделі з відтворенням випадкових подій і величин методом Монте-Карло разом з оптимізацією рішень на основі методів еволюційного моделювання.

Ключові слова: OPRC, довгостроковий контракт, ціна контракту, імітаційна модель.

Annotation. The paper addresses the problem of OPRC. The current state of tools justification prices OPRC: model, based on the concept of discrete state of the road surface, and the model based on the economic theory of agency. This mathematical formulation proposed by the authors simulation model justification prices OPRC based on seasonally expert estimates of probability of defects road surface and the possibility of using a certain probability of different methods of elimination of defects, different resource requirements.
Forecast assumptions about the subject of study – apply a simulation model with simulated random events and values of Monte Carlo and optimization based on evolutionary method.

Keywords: OPRC, long-term contracts, price contract, simulation model

Литвиненко А. С.
Про алгоритм розрахунку кількості рейсів машин для перевезення ґрунту за його вагою і об’ємом при спорудженні дорожніх насипів
Анотація. Дається обґрунтування алгоритму і приклади розрахунку кількості рейсів машин для перевезення ґрунту за вагою й об’ємом при спорудженні будь-якого дорожнього насипу, ґрунтової греблі та других інженерних ґрунтових споруд.
Ключові слова: ґрунт насипу, ґрунт кар’єру, ґрунт кузова, об’єм кузова, вантажопідйомність машин.

Annotation. Validation of the algorithm and examples of the calculation of the vehicles rides number for the transportation of soil by weight and volume at the construction of any design volume of road embankment, soil dam and other engineering soil structures are presented in the study.
Keywords: soil of embankment, soil of quarry, soil of body, body’s volume, load carrying capacity of vehicles.

Волошина І. В., Докукіна В. І., Миколаєнко О. А., Стоянович Н. С.
Безперешкодне переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями автомобільними дорогами у світі
Анотація. За останнє десятиріччя соціальна політика більшості європейських країн стосовно осіб з обмеженими фізичними можливостями зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної групи людей як до пацієнтів, яким необхідний лише догляд і які не можуть долучатися до активного суспільного життя, справедливо змінилося на ставлення до них як до повноправних членів суспільства. Крім того, відповідні нормативні документи регламентують основні принципи і вимоги до життєвого середовища та найважливіших його елементів для фізично ослаблених осіб.
Ключові слова: маломобільні групи населення, особи з інвалідністю, особи з обмеженими фізичними можливостями, пандус, ескалатор, підйомник, ліфт.

Annotation. Over the last decade social policies of many European countries for persons with disabilities has undergone significant changes. Addicted to this social group of people as patients who need care only and can not engage in active social life has changed the attitude towards them as full members of society. They have equal rights with other citizens of the country. The basic principles and requirements for living environment and its most important elements for physically weak people control by the relevant regulations.
Keywords: handicapped, rampant, escalator, hoist, elevator.

Ювілей: Жданюку Валерію Кузьмовичу – 60
24 лютого 2018 року виповнилося 60 років доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Валерію Кузьмовичу Жданюку…

Вимоги до публікацій
Передплата
Розміщення реклами

Проспект Перемоги 57,
м.Київ, 113, Україна,
03113, к. 902

(380 44) 201-08-69
ikopanytsya@insat.org.ua
 
 
 
На головну сторінкуОновлено 26.06.2018

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ