Архів журналу
2005    1 2 3 4 5 6
2010    1 2 3 4 5 6
2011    1 2 3 4 5 6
2012    1 2 3 4 5 6
2013    1 2 3 4 5 6
2014    1 2 3 4 5 6
2015    1 2 3 4 5 6
2017    1 2 3 4
2018    1 2 3 4
Автошляховик України 02'2005

2'2005

Обкладинка

У НОМЕРІ


ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
© А.М. Редзюк, директор ДП „ДержавтотрансНДІпроект”

   Автомобільний транспорт є важливою складовою економічного потенціалу держави, сферою виконання нею зобов’язань із захисту життя, здоров’я та соціального забезпечення громадян. Автомобільний транспорт має також важливе значення як роботодавець для 1,5 млн. працівників самого АТ й обслуговуючої сфери. За десять років змінилася структура рухомого складу автомобільного транспорту. Його кількість зросла на 37 %, зокрема, легкових автомобілів – на 56 %, автобусів – на 6 %, а вантажних автомобілів – зменшилася на 10 %. За віком парк легкових автомобілів виглядає таким чином: до 5 років – 30 %, від 5 до 10 років – 35 %, більш ніж 10 років – 35 %. Кількісне зростання парку автомобілів в Україні останніми роками відбувається за рахунок легкових автомобілів та маломісних автобусів. Кількість вантажних автомобілів зменшується, автобусів – зростає. За структурою автомобільного транспорту: кількість автобусів збільшується за рахунок мікроавтобусів, а структура парку вантажних автомобілів оптимізується. Протягом 2000–2004 років зменшилася частка автомобілів середньої вантажності з 44,6 % до 39 %, а кількість автомобілів малої вантажності (до 1,5 тонн) збільшилася з 15,6 % до 20 %. Також збільшилася кількість автомобілів великої вантажності.

ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ
© С.С. Кроль, заступник міністра транспорту і зв’язку України

   Інтенсивний розвиток процесів геоекономічних змін у кінці XX століття торкнувся як розвинених країн, так і тих, що розвиваються, як традиційних, так і нових сфер діяльності людства. Трансформація традиційних систем у цих сферах, розпад гігантських регіональних світових структур і зародження нових держав, формування стратегічних об’єднань поставили перед наукою проблему осмислення та розкриття глибинних причин і наслідків таких серйозних перетворень з тим, щоб бути готовими до участі в управлінні світогосподарською системою і залученні національних соціально-економічних структур до процесу глобалізації За таких обставин особливо гостро постає питання пошуку абсолютно нових підходів до управління ризиками в сфері транспортного забезпечення вирішення геоекономічних проблем, адже реалізація стратегічних напрямів розвитку держав у XXI столітті ускладнюється ще й необхідністю оперувати важко передбачуваними тенденціями у валютно-фінансовій, кредитній, інвестиційній, інноваційно-відтворювальній, соціальній, культурологічній сферах економіки, яка вийшла за державні межі.

ДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ СПОРУД
© В.П. Сахно, докт. техн. наук, професор, © В.В. Федоров, канд. техн. наук, старший науковий співробітник (НТУ)

   Транспорт, у тому числі автомобільний, відіграє важливу роль у житті сучасного суспільства. Підтримання рівня життя населення на належному рівні значною мірою залежить від існуючих транспортних систем, розвиток яких призводить в основному до позитивних соціальних та економічних наслідків. У той же час транспорт може спричиняти й певні негативні наслідки. Один з них — акустичний шум. Автотранспортні засоби є складовою частиною дорожнього транспорту. Відомо, що з трьох основних видів транспорту (автомобільний, залізничний і повітряний) саме автомобільний створює найбільш несприятливу акустичну дію на довкілля. Проблема шумового забруднення стає дедалі актуальнішою. Це пояснюється наступним чином. По-перше, за останнє десятиліття в Україні значно зросла кількість автомобілів та щільність транспортних потоків (особливо у містах). По-друге, надання чинності в Україні Правилам ЄЕК ООН (перш за все по шуму до автомобілів — Правило ЄЕК ООН № 51 [2]) збільшило вимоги по шуму до автомобілів на (3 ? 8) дБ А.

МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
© М.І. Пилаєв, інженер (НТУ)

   Важливою проблемою сьогодення вважається необхідність модернізації транспортних підприємств, функціонування яких пов’язане з перевезенням пасажирів, що має поєднувати в собі ринкові механізми саморегуляції, орієнтуватися на реалізацію власних інвестиційних можливостей, а також на якомога ширше залучення іноземного капіталу та високих технологій. До основних механізмів модернізації належать: поглиблення перетворень, спрямованих на формування у виробничому комплексі динамічного й конкурентоспроможного приватного сектора, вдосконалення системи корпоративного управління; сприяння всебічному розвитку спільних та іноземних підприємств, виробничій кооперації у технологічному оновленні.

ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО
На запитання читачів відповідає старший науковий співробітник ДП „ДержавтотрансНДІпроект” Тарасенко О.М.

Управління транспортного комплексу (м. Одеса) запитує:
• Поясніть порядок застосування єдиного квитка для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який надає право на безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), зокрема, щодо того які установи та організації можуть видавати такий квиток.

   Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних і навчальних закладах, при наявності єдиного квитка мають право безплатно користуватися послугами громадського міського (приміського) транспорту (крім таксі), а також безплатно відвідувати кінотеатри, виставки, музеї, спортивні споруди. Таке право надане дітям зазначених категорій постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”. Єдині квитки виготовляються Міністерством освіти АР Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міністерствами та відомствами, яким підпорядковані навчально-виховні заклади, і видаються керівникам навчально-виховних закладів під розписку за їхніми заявками.

У РОКИ ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ (Присвячується 75-річчю ХНАДУ)

© В.І. Ковальов, канд. істор. наук, доцент (ХНАДУ) (Продовження. Початок у № 1 ‘2005)

   22 червня 1941 року на нашу землю прийшла війна. Країна вступила в найтяжчий період своєї історії. Діяльність Харківського автомобільно-шляхового інституту тепер підпорядковувалась меті допомоги фронту для розгрому ворога. За графіком відбувався захист дипломних проектів, продовжувалося складання іспитів та заліків, але в лабораторії кафедри хімії вже велися пошуки речовин для світломаскувальних цілей, кафедри автомобільного факультету займались розробкою ефективних світломаскувальних пристроїв. У навчальних майстернях та лабораторії кафедри технології металів виготовляли деталі для гвардійських мінометів „Катюша”. Протягом липня-серпня викладачами було підготовлено 80 військових водіїв. Щодня інститут відправляв людей на збирання врожаю, велося спостереження за роботою громадського поста протиповітряної оборони, на підступах до Харкова технічна рота чисельністю 100 чоловік, очолювана аспірантом Б.В. Решетніковим, будувала оборонні споруди. В північно-західних околицях міста для військових інженерних частин були викопані близько 15 кілометрів окопів. Дорожня рота на чолі з викладачем В.О. Російським вела технічну розвідку та ремонт шляхів на схід та на південь від міста.

ВИМІРЮВАЛЬНО-РЕЄСТРУЮЧИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ГІДРОПРИВОДУ ГАЛЬМ
© С.М. Шуклінов, доцент, канд. техн. наук, © М.В. Скляров, аспірант, © С.П. Мєльнік, інженер-програміст (ХНАДУ)

   Удосконалення конструкції, а також робочих процесів вузлів й апаратів гідравлічного гальмівного приводу автомобіля базується на результатах теоретичних й експериментальних досліджень. Достовірність теоретичних положень повною мірою залежить від рівня проведення експериментальних досліджень. Розробці вимірювальних комплексів для дослідження робочих процесів гідравлічного гальмівного приводу надавалася належна увага. Одночасно вдосконалювалися засоби вимірювань та методи експериментальних досліджень. У даній статті запропонована розробка сучасного вимірювально-реєструючого комплексу, призначеного для експериментальних досліджень автомобільного гідравлічного гальмівного приводу з вакуумним підсилювачем.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ
© М.В. Дунаєвський, © Ю.І. Кресальний (ДП ДержавтотрансНДІпроект”)
  
   При будівництві, експлуатації будівель та споруд транспортної галузі або розміщенні на відкритому просторі великої кількості рухомого складу виникає загроза ураження цих об’єктів блискавкою. В Україні необхідні заходи щодо захисту людей, споруд, обладнання та матеріалів від можливих уражень блискавкою регламентуються „Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений” РД 34.21.122 – 87. Ця стаття має за мету розглянути варіанти встановлення блискавкоприймачів та оцінити у кількісному виразі ступінь надійності зон захисту існуючих блискавкоприймачів. Зона захисту блискавкоприймача – це частина простору, в межах якої будівлі, споруди, транспортні засоби або інші матеріальні об’єкти захищені від прямих влучень блискавки з певним ступенем надійності. Найменший за величиною ступінь надійності має поверхня зони захисту. При просуванні у внутрішній простір зони захисту надійність збільшується.

Вимоги до публікацій
Передплата
Розміщення реклами

Проспект Перемоги 57,
м.Київ, 113, Україна,
03113, к. 1104

(380 44) 201-08-69
(380 44) 201-08-69
lcherednichenko@insat.org.ua