Архів журналу
2005    1 2 3 4 5 6
2010    1 2 3 4 5 6
2011    1 2 3 4 5 6
2012    1 2 3 4 5 6
2013    1 2 3 4 5 6
2014    1 2 3 4 5 6
2015    1 2 3 4 5 6
2017    1 2 3 4
2018    1 2 3 4
Автошляховик України 02'2018

2'2018

Обкладинка

У НОМЕРІ


АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНовікова А. М., Ященко Т. М., Ковальчук Н. М., Леонов М. А.
Фінансування громадських послуг з перевезення пасажирів – рівняння на європейський рівень якості
Анотація. Розглянуто транспортну політику ЄС стосовно фінансового забезпечення громадських пасажирських перевезень. Наведено окремі норми Регламенту ЄС 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламент (ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) № 1107/70 Ради, які мають бути протягом 8 років впроваджені в Україні.
Ключові слова: громадські послуги, Регламент 1370/2009, пільги у готівковій формі, компенсація за громадські послуги, контракт, публічність.

Annotation. The EU transport policy regarding financial provision of public passenger transport is considered. Place the separate provisions of EC Regulation 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services on rail and road transport, which repeals Regulation (EEC) № 1191/69 and (EEC) № 1107/70 of the Council, which must be over 8 years implemented in Ukraine.
Keywords: social services, Regulation 1370/2009, benefits in cash, compensation for public services, contracts, publicity.

Галузевий словник: «урухомник»
Із метою вдосконалення національної терміносистеми в галузі та водночас для узгодження її з міжнародними термінами пропонуємо автотранспортній спільноті розпочати роботу над укладанням галузевого тлумачно-перекладного словника. Журнал «Автошляховик України», як було зазначено в №1 (253) 2018 р., започатковує рубрику «Галузевий словник», де в цьому та у наступних випусках публікуватиме розроблені нами визначення найпроблемніших термінів українською мовою із зазначенням їх відповідників в інших мовах та з коментарями щодо їх утворення й сфери застосування.
Зауваги та пропозиції до проекту просимо надавати в редакцію на е-мейл: ikopanytsya@insat.org.ua з темою «Галузевий словник».

Агеєв В. Б., Горпинюк А. В., Хабутдінов А. Р., Коськовецький В. М.
Застосування математичного моделювання SafeFITS у системі управління безпекою дорожнього руху
Анотація. Здійснено огляд результатів роботи КВТ ЄЕК ООН з розробки інструменту SafeFITS, проаналізовано запропоновані у рамках цього інструменту показники для оцінки ефективності прийняття управлінських рішень з метою убезпечення дорожнього руху, розглянуто можливість і актуальність його застосування в Україні.
Ключові слова: безпека дорожнього руху, дорожньо-транспортна пригода, дорожньо-транспортні смерті та травми, показники ефективності заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (показники БДР), система управління безпекою дорожнього руху.

Annotation. The results of the work of the UNECE ITC on the development of the SafeFITS tool were reviewed, the indicators proposed in the framework of this tool for assessing the effectiveness of making management decisions in order to ensure road safety were analyzed and the possibility and relevance of its application in Ukraine were considered.
Keywords: road safety, road traffic incident, road traffic fatalities and injuries, road safety performance indicators (RSPI), road safety management system.

Форнальчик Є. Ю., Гілевич В. В.
Рівень насичення автомобільною технікою обласних і міських поселень та кількість ДТП
Анотація. Для встановлення впливу росту автомобілізації на кількість ДТП, запропоновано оцінювати рівень автомобілізації населення не через чисельність легкових автомобілів, а через загальну кількість усієї автомобільної техніки, які припадають на 1000 мешканців. Результати досліджень, на прикладі Львівської області та м. Львова, не підтверджують попередні припущення про такий вплив.
Ключові слова: автомобілізація, легкові автомобілі, автомобільна техніка, рівень насичення, дорожньо-транспортна пригода, місто, область.

Annotation. In order to determine the impact of motorization growth on the number of accidents, it is proposed to assess the level of motorization of the population not because of the number of cars, but because of the total number of all automobile equipment per 1000 inhabitants. The results of studies, such as the Lviv region and the city Lviv, do not support previous assumptions about such an impact.
Keywords: motorization, cars, automobile equipment, level of saturation, road accident, city, region.

Бойків М. В., Житенко О. В., Мацех Р. З.
Аналіз досліджень якості обслуговування велосипедного руху
Анотація. Проаналізовано існуючі методики досліджень та критерії для оцінки ефективності та якості обслуговування велосипедного руху.
Ключові слова: велосипедний рух, велосипедна доріжка, якість транспортного обслуговування, ефективність.

Annotation. The existing research methods and criteria for assessing the efficiency and quality of cycling services are analyzed.
Keywords: cycling, bicycle path, quality of transport service, efficiency.

Шкуротяний Ю. В., Стучинський М. О., Пономарьова Ю. В.
Добровільна сертифікація частин та обладнання КТЗ
Анотація. Описується порядок проведення добровільної сертифікації складових частин та приладдя колісних транспортних засобів в системі сертифікації ДП «ДержавтотрансНДІпроект».
Ключові слова: заява, заявник, добровільна сертифікація, сертифікат відповідності, сертифікат на систему управління якістю, знак добровільної сертифікації, маркування, випробування.

Annotation. The article describes the procedure of voluntary certification of spare parts and accessories for wheeled vehicles in certification system of State Enterprise “State Road Transport Research Institute”.
Keywords: application, the applicant, voluntary certification, certificate of conformity, quality management certificate, voluntary certification mark, marking, testing.

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ


Вирожемський В. К., Кіщинський С. В., Копинець І. В., Соколова О. Б., Гудима І. В., Юнак А. Л.
Вплив технологічних температур на зчеплюваність бітумів, модифікованих адгезійними добавками, з мінеральним матеріалом
Анотація. Наведено результати досліджень з визначення впливу технологічних температур на зчеплюваність бітумів, модифікованих адгезійними добавками, з мінеральним матеріалом. Встановлено, що під впливом технологічних температур в результаті недостатньої термостабільності адгезійних добавок знижується зчеплюваність бітумів, модифікованих цими добавками, з мінеральним матеріалом.
Ключові слова: адгезійна добавка, асфальтобетон, бітум, водостійкість, зчеплюваність, термостабільність.

Annotation. The results of the research for determination of the impact of technological temperatures on the adhesion of bitumen modified with adhesive additives with aggregate are presented in the article. It was established that under the influence of technological temperatures as a result of insufficient thermal stability of adhesive additives, the adhesion of bitumen modified by these additives with aggregate is reduced.
Keywords: adhesive additive, asphalt concrete, bitumen, water resistance, adhesivity, thermal stability.

Боднар Л. П., Коваль П. М., Степанов С. М.
Критерії формування планів обстежень мостів
Анотація. Запропоновано низку критеріїв для пріоритезації мостів при складанні планів з їх обстежень. Проведено обґрунтування цих критеріїв і детальний аналіз виконання обстежень автодорожніх мостів за ними на основі інформації бази даних Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ).
Ключові слова: автодорожній міст, обстеження, технічний стан, програмний комплекс, АЕСУМ.

Annotation. The criteria for determining the bridges prioritization when drawing up the inspections schedules wewre suggested. Justification of these criteria and a dtailed analysis of highway bridges inspection implementation in compliance with these criteria was conducted based on the information from Analytical Expert System of Bridges Management (AESUM).
Keywords: highway bridge, inspection, technical state, software complex, AESUM.

Вирожемський В. К., Нагребельна Л. П.
Визначення оптимального варіанту ширини смуги руху на автомобільних дорогах
Анотація. Проаналізовано ширину смуги руху на автомобільних дорогах країн світу та України. Наведено параметри, від яких залежить вибір ширини смуги руху. Правильна ширина смуги руху буде певним чином впливати на безпеку руху.
Ключові слова: ДТП, смуга руху, безпека, автомобіль, автомобільна дорога, транспорт, аварійність.

Annotation. The width of the traffic lane on the highways of the world and Ukraine was analyzed in the article. The parameters on which depends the choice of the width of the traffic lane are given. The correct width of the traffic lane will in a certain way impact the traffic safety.
Keywords: road accident, traffic lane, safety, car, highway, transport, accident rate.

Нагребельна Л. П., Беленчук О. В., Кононенко А. О.
Підняті пішохідні переходи, як засіб забезпечення безпеки пішоходів
Анотація. Безпека пішоходів є однією з найголовніших проблем сьогодення. ЇЇ вирішення потребує впровадження удосконалених засобів організації дорожнього руху. Саме таким засобом є пішохідний перехід, піднятий над проїзною частиною.
Ключові слова: безпека руху, автомобільна дорога, пішохід, дорожньо-транспортна пригода.

Annotation. Pedestrian safety is one of the most important problems of the present. Its solution requires the introduction of advanced equipment of road traffic management. It is precisely this way that the pedestrian crossing is raised above the passageway.
Keywords: traffic safety, road, pedestrian, road accident.

Афонін М. О., Постранський Т. М., Семків Д. В.
Зміна функційного стану водія при перевезенні небезпечного наливного вантажу за різної складності дорожніх умов
Анотація. Оцінено умови руху на маршруті перевезення небезпечного вантажу 2-го класу. Проведено дослідження зміни функційного стану водія на ділянках дороги, які мали різні геометричні параметри та показники транспортних потоків.
Ключові слова: автомобільна дорога, водій, функційний стан, умови руху, небезпечний вантаж.

Annotation. The movement conditions in the transportation route carrying 2-nd class dangerous goods are assessed. The study of the of the driver’s functional condition change on the road sections, which had various geometric parameters and traffic flow indices, was carried out.
Keywords: road, driver, functional condition, traffic conditions, dangerous goods.

Мирослав Гаврилів: «Служіння понад власне Я»
Почесний дорожник України, Голова Правління ТзОВ “Пролог ТД” та ТзОВ “НДВП “Пролог”, випускник інженерно-будівельного факультету Львівського політехнічного інституту, Львівського інституту менеджменту, школи малого підприємництва університету Уейна (Детройт, США). Нині відомий далеко за межами України ротарієць Мирослав Юрійович Гаврилів відзначив ювілей…

Вимоги до публікацій
Передплата
Розміщення реклами

Проспект Перемоги 57,
м.Київ, 113, Україна,
03113, к. 902

(380 44) 201-08-69
ikopanytsya@insat.org.ua
 
 
 
На головну сторінкуОновлено 26.06.2018

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ