Архів журналу
2005    1 2 3 4 5 6
2010    1 2 3 4 5 6
2011    1 2 3 4 5 6
2012    1 2 3 4 5 6
2013    1 2 3 4 5 6
2014    1 2 3 4 5 6
2015    1 2 3 4 5 6
2017    1 2 3 4
2018    1 2 3 4
Автошляховик України 03'2018

3'2018

Обкладинка

У НОМЕРІ


АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНазаренко Я. Я., канд. екон. наук, доцент
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Nazarenko, I. I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate professor (National Transport University)
PRIORITY DIRECTIONS OF URBAN PASSENGER TRANSPORT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY’S SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION
Анотація. Досліджено основні проблеми розвитку міського пасажирського транспорту міст України, узагальнені основні фактори, що впливають на стан системи пасажирського транспорту, а також визначено пріоритетні напрями розвитку міського пасажирського транспорту в умовах трансформації соціально-економічного розвитку суспільства.
Ключові слова: міський пасажирський транспорт, транспортна послуга, якість, транспортний комплекс, розвиток.

Анотація. Исследованы основные проблемы развития городского пассажирского транспорта городов Украины, обобщены основные факторы, влияющие на состояние пассажирского транспорта, а также определены перспективные направления развития городского пассажирского транспорта в условиях трансформации социально-экономического развития общества.
Ключові слова: городской пассажирский транспорт, транспортная услуга, качество, транспортный комплекс, развитие.

Annotation. The article main problems of development of urban passenger transport of Ukrainian cities are investigated in the article. The main factors influencing the state of the passenger transport system are summarized. The perspective directions of urban passenger transport development in the conditions of transformation of socio-economic development of society are determined.
Keywords: urban passenger transport, transport service, quality, transport sector, development.

Омельницький О. О., аспірант (НТУ)
ЯКИЙ ТРАНСПОРТ ЗМОЖЕ СТАТИ АЛЬТЕРНАТИВОЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ В УКРАЇНІ ТА ШВИДКО ВИТІСНИТИ «МАРШРУТКИ» З НАШИХ МІСТ
Omelnytsky, O. E., Postgraduate Student (National Transport University)
WHAT KIND OF TRANSPORT CAN BE AN ALTERNATIVE TO THE METRO IN UKRAINE AND QUICKLY PUSH OUT "MINIBUSES" FROM OUR CITIES
Анотація. Останнім часом «метробуси» або BRT (Bus Rapid Transit) системи стали більш дешевою альтернативою метрополітену та іншого рейкового транспорту, зокрема трамваїв. Вивчили цей досвід і переваги системи міського транспорту, можливості запровадження його в Україні.
Ключові слова: автобус, дволанковий автобус, триланковий автобус, виділена смуга руху, магістраль, метробус, швидка автобусна система.

Анотація. В последнее время «метробусы» или BRT (Bus Rapid Transit) системы стали более дешевой альтернативой метрополитена и другого рельсового транспорта, в частности трамваев. Изучили этот опыт и преимущества системы городского транспорта, возможности внедрения его в Украине.
Ключові слова: автобус, двухзвенный автобус, трехзвенной автобус, выделенная полоса движения, магистраль, метробус, быстрая автобусная система.

Annotation. Recently «metrobuses» or BRT (Bus Rapid System) has become a cheaper alternative to subway and other rail transport, including trams. We explore such experience and benefits of this urban transport system, and the possibility of introducing it in Ukraine.
Keywords: bus, two-link bus, three-link bus, dedicated lane, highway, metrobus, Bus Rapid System.

Федоров В. В., канд. техн. наук, доцент, Яновський В. В., канд. техн. наук, доцент, Кондратенко В. М., магістр (НТУ)
ВДОСКОНАЛЕНИЙ ГЛУШНИК ШУМУ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ З ВРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ДОПЛЕРА
Fedorov, V. V., Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Yanovsky, V. V., Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Kondratenko, V. M., Master Degree (National Transport University)
AN IMPROVED ARMORED VEHICLE NOISE SILENCER CONSIDERING OF THE DOPPLER EFFECT
Анотація. Із шумом відпрацьованих газів двигунів автомобілів борються за допомогою глушників. Для їх ефективного розрахунку необхідно окрім інших параметрів знати частоту шуму відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння. Уточнено відому формулу для розрахунку даної частоти шуму з врахуванням ефекту Доплера, оскільки звукові хвилі рухаються у відпрацьованих газах, що також рухаються.
Ключові слова: автомобіль, двигун внутрішнього згоряння, вихлоп, відпрацьовані гази, шум, джерело шуму, акустична ефективність, частота, ефект Доплера.

Анотація. C шумом отработанных газов двигателей автомобилей борются с помощью глушителей. Для их эффективного рассчета необходимо кроме других параметров знать частоту шума отработанных газов двигателей внутреннего сгорания. Уточнена известная формула для рассчета данной частоты шума с учетом эффекта Доплера, поскольку звуковые волны движутся в отработанных газах, которые также движутся.
Ключові слова: автомобиль, двигатель внутренненго сгорания, выхлоп, отработанные газы, шум, источник шума, акустическая эффективность, частота, эффект Доплера.

Annotation. Noise silencers are usually used to compensate for the exhaust gases noise of car engines. For their productive work, in addition to other parameters, it is necessary to know the frequency of the internal combustion engines’ exhaust gases noise. A well-known formula for calculating a given noise frequency considering the Doppler effect is improved since sound waves move in waste gases that also move.
Keywords: car, internal combustion engine, exhaust, exhaust gases, noise, noise source, acoustic efficiency, frequency, Doppler effect.

Хабутдінов А. Р., аспірант (НТУ), зав. відділу (ДП «ДержавторансНДІпроект)
ЕРГАТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Khabutdinov, A. R., Postgraduate Student (National Transport University), Chief of Dept. (SE «State Road Transport Research Institute»)
THE ERGATIC BASIS OF COMPLEX INCREASING OF SAFETY AND ENERGY EFFICIENCY OF AUTOMOTIVE TRANSPORT OPERATIONS
Анотація. Виявлено процедурну структуру процесу управління колісним транспортним засобом (КТЗ), правила алгоритмічного управління КТЗ. Розроблено ергатичну схему успішного алгоритмічного управління КТЗ, виходячи з трьох вимог: «продуктивність – траєкторна безпека – енергоефективність».
Ключові слова: автомобільний транспорт, продуктивність, траєкторна безпека, енергоефективність, нерівномірно-переривчастий рух.

Анотація. Выявлено процедурную структуру процесса управления колесным транспортным средством (КТС), правила алгоритмического управления КТС. Разработана эргатическая схема успешного алгоритмического управления КТС исходя из трёх требований: «производительность – траекторная безопасность – энергоэффективность».
Ключові слова: автомобильный транспорт, производительность, траекторная безопасность, энергоэффективность, неравномерно-прерывистое движение.

Annotation. The article reveals the procedural structure of the road vehicle control process, the rules of algorithmic control of the road vehicle. The ergatic scheme of successful algorithmic control of the road vehicle is developed on the basis of three requirements: "performance - trajectory safety - energy efficiency".
Keywords: road transport, productivity, trajectory safety, energy efficiency, non-uniformly intermittent traffic.

Копаниця І. В., магістр, Дихтун А. В.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗНИЖЕННЯ АВАРІЙНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ УКРАЇНИ
Kopanytsia, I. V., Master Degree, Dykhtun, A. V. (SE «State Road Transport Research Institute»)
PROOF OF COMPETENCE AS THE MEDIUM FOR REDUCTION OF ROAD ACCIDENTS IN UKRAINE
Анотація. Розглянуто проблеми сучасного стану аварійності на автомобільних дорогах, систему проведення спеціальної професійної підготовки та актуальність видачі свідоцтва професійної компетентності для менеджерів (управителів) з автомобільних перевезень і водіїв автотранспортних засобів.
Ключові слова: автомобільний транспорт, безпека дорожнього руху, дорожньо-транспортна пригода, спеціальна підготовка, свідоцтво професійної компетентності.

Анотація. Рассмотрено проблемы современного состояния аварийности на автомобильных дорогах, систему проведения специальной профессиональной подготовки и актуальность выдачи свидетельства профессиональной компетентности для менеджеров (управляющих) автомобильных перевозок и водителей автотранспортных средств.
Ключові слова: автомобильный транспорт, безопасность дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие, специальная подготовка, свидетельство профессиональной компетентности.

Annotation. We described the problems of the current state of road accidents, the system of special training and the relevance of issuing a Certificate of Professional Competence for managers and drivers of road vehicle.
Keywords: road transport, road safety, road accident, special training, certificate of professional competence.

Мержиєвський В. В., Пономарьова Ю. О.
ГАЛУЗЕВИЙ СЛОВНИК: ПАЛЬНЕ ЧИ ПАЛИВО?
Merzhyievskyi, V. V., Senior Research Officer; Ponomarova, Y. O., Ist Category Translator (SE «State Road Transport Research Institute»)
AUTOMOTIVE INDUSTRY DICTIONARY: FUEL VS MOTOR FUEL
Анотація. Із метою вдосконалення національної терміносистеми в галузі та водночас для узгодження її з міжнародними термінами пропонуємо автотранспортній спільноті розпочати роботу над укладанням галузевого тлумачно-перекладного словника. Журнал «Автошляховик України», як було зазначено в №1 (253) 2018 р., започаткував рубрику «Галузевий словник», під якою публікує розроблені нами визначення найбільш проблемних термінів українською мовою із зазначенням їх відповідників в інших мовах та з коментарями щодо їх утворення й сфери застосування. Зауваги та пропозиції до проекту просимо надавати в редакцію на е-мейл: ikopanytsya@insat.org.ua з темою «Галузевий словник».
Annotation. In order to improve the national terminology in the industry and simultaneously to coordinate it with international terms, we propose to the Ukrainian motor transport community to take part in compilation of specialized translation dictionary. The magazine «Avtoshliakhovyk Ukrainy», as indicated in the No 1 (253) 2018, opens a new section,«Automotive Industry Dictionary», intended to publish our draft definitions of the most controversial terms in Ukrainian, with comments on their formation and scope and corresponding terms in other languages. Please, send your remarks and ideas by email indicating «Automotive Industry Dictionary» in the subject line to: ikopanytsya@insat.org.ua.

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ


Бондар Т. В., Єфименко Р. В., Петрашенко О. П., Теплюк Є. Ф. (ДП «ДерждорНДІ»)
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ЗА БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
Bondar, T. V., Yefymenko, R. V., Petrashenko, O. P., Teplyuk, Ye. F. (SE «State Road Research Institute»)
METHOD OF EVALUATION OF NON-REGULATED PEDESTRIAN CROSSINGS SAFETY BASED ON SCORING SYSTEM
Анотація. Пішохідні переходи є зонами підвищеної небезпеки, яка збільшується в декілька разів в сутінки, нічний час доби та в умовах поганої видимості, спричиненої погодними умовами, а тому потребують особливого контролю щодо забезпечення їх безпеки.
Ключові слова: автомобільна дорога, безпека руху, пішохідний перехід.

Анотація. Пешеходные переходы являются зонами повышенной опасности, увеличивающейся в несколько раз в сумерки, ночное время суток и в условиях плохой видимости, вызванной погодными условиями, а потому требуют особого контроля по обеспечению их безопасности.
Ключові слова: автомобильная дорога безопасность движения, пешеходный переход.

Annotation. Pedestrian crossings are the areas of increased danger which grows multiply at night and at dusk and in conditions of poor visibility caused by weather conditions and, therefore, requiring special control as regards ensuring their safety.
Keywords: road, traffic safety, pedestrian crossing.

Золотарьов В. А., докт. техн. наук, професор (ХНАДУ)
ЯКІ ДОРОГИ БУДУВАТИ: ЖОРСТКІ ЧИ НЕЖОРСТКІ? (друк. рос. мовою)
Zolotarev, V. A., Doctor of Technical Sciences (Ph. D.), Full Professor (Kharkiv National Automobile and Highway University)
WHAT KIND OF ROAD SHOULD BUILD: HARD OR NONRIGID PAVEMENT?
Анотація. Рассмотрена проблема стратегического развития конструкций дорожных покрытий. Дан анализ достоинств и недостатков цементобетонных и асфальтобетонных покрытий. Высказано предложение о целесообразности рационального применения сочетания асфальто- и цементобетонных слоев покрытий в дорожных одеждах.
Ключові слова: асфальт, дорога, дорожное покрытие, конструкция, цементобетон.

Анотація. Розглянута проблема стратегічного розвитку конструкцій дорожніх покриттів. Виконано порівняння переваг та вад цементобетонних і асфальтобетонних покриттів. Висловлена пропозиція про доцільність раціонального використання асфальто- та цементобетонних шарів покриттів у дорожніх одягах.
Ключові слова: асфальт, дорога, дорожнє покриття, конструкція, цементобетон.

Annotation. The problem of strategic development of pavement structures is considered. The analysis of advantages and disadvantages of cement-concrete and asphalt-concrete coatings is given. A proposal was made on the expediency of rational application of a combination of asphalt and cement concrete coatings in road clothes.
Keywords: asphalt, road, road surface, construction, cement concrete.

Литвиненко А. С., інженер шляхів сполучення
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ДЕФОРМАТИВНОСТІ І МІЦНОСТІ ЗВ’ЯЗНИХ ҐРУНТІВ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Lytvynenko, A. S., Highway Engineer
TO THE ISSUE OF DETERMINATION OF THE DESIGN VALUES OF DEFORMATIVITY AND COHESIVE SOILS STRENGTH INDICATORS AT THE CALCULATION OF ROAD PAVEMENTS OF HIGHWAYS
Анотація. На основі літературних джерел, новітніх лабораторних досліджень і теоретичного аналізу обґрунтовуються нові, більш об’єктивні, розрахункові значення показників деформотивності і міцності зв’язних ґрунтів при дотриманні яких, у процесі спорудження земляного полотна або реконструкції автомобільних доріг, забезпечується триваліша і надійніша експлуатація всіх типів дорожніх одягів, зокрема і з урахуванням руху сучасних великовантажних, багатовісних автомобілів.
Ключові слова: автомобільна дорога, дорожній одяг, земельне полотно, робоча зона, показники деформативності, розрахункові значення, великовантажні автомобілі.

Анотація. На основе литературных источников, новейших лабораторных исследований и теоретического анализа обосновываются новые, более объективные, расчетные значения показателей деформотивности и прочности связных грунтов при соблюдении которых, в процессе сооружения земляного полотна или реконструкции автомобильных дорог, обеспечивается более длительная и надежная эксплуатация всех типов дорожных одежд, в том числе и с учетом движения современных большегрузных, многоосных автомобилей.
Ключові слова: автомобильная дорога, дорожная одежда, земельное полотно, рабочая зона, показатели деформативности, расчетные значения, большегрузные автомобили.

Annotation. We based on the literature sources and the latest laboratory research and theoretical analysis, the new and more objective design values of deformability and cohesive soils strength indicators are justified. Meeting these indicators during the construction of subgrade or the reconstruction of highways will ensure more long-term and reliable operation of all types of road pavements while taking into account the traffic of modern heavy duty multi-axis vehicles.
Keywords: highway, road pavement, soil of subgrade, working area, deformability indicators, design values, heavy duty vehicles.

Коваль П. М., канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри «Архітектурні конструкції» (НАОМА)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Koval, P. M., Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Full Professor, Chair of the Department of Architectural designs (National Academy of Fine Arts and Architecture)
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

Вимоги до публікацій
Передплата
Розміщення реклами

Проспект Перемоги 57,
м.Київ, 113, Україна,
03113, к. 902

(380 44) 201-08-69
ikopanytsya@insat.org.ua
 
 
 
На головну сторінкуОновлено 25.09.2018

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ